Bước Chân Dĩ Vãng

Có người bảo tôi: các anh hiểu gì về jazz? Điều căn bản nhất là chord progression của jazz, khác với nhạc cổ điển. Tôi định text Vũ: ông bạn chua dùm... Cái gì là chord progression? Tại sao không thể thiếu II-IV-I? Tại sao phải nhịp lẻ? Có cần phải thấm nhuần kỹ thuật... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: