Lạnh Trọn Đêm Mưa 2020

Lạnh Trọn Đêm Mưa 2020 (Quý Anh) Lạnh Trọn Đêm Mưa 2011 (Hoàng Cương) Thấy 2 bạn Ngô Nhật Trường và Quý Anh tán gẫu với nhau trên Facebook về nhạc mưa nên tiện việc tôi cũng mang ra giới thiệu một nhạc phẩm về mưa khác do Quý Anh trình bày.  Phần lớn những... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: