Tình Lỡ 2020

Cách ly dịch COVID nên chắng thâu được cho ai nên LV mang bài cũ ra soạn lại. Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình là một bài có giai điệu LV rất thích. Mấy năm trước đã có nhờ anh Quốc Hùng thâu cho một phiên bản jazz nghe mùi mẫn (Tình Lỡ 2016). Nay vắng bóng ca sĩ nên mình phải tự hát lấy. Phiên bản lần này có tính cách pop ballad trộn lẫn mới một ít dáng vẻ của nhạc R&B. Mời bạn nghe thưởng thức.