Mưa Nửa Đêm

Trong phòng thâu, lúc sắp ghi âm nhạc phẩm Mưa Nửa Đêm của Trúc Phương, soạn như một ballad, Vũ hỏi tôi, "làm sao hát cho... sến?" Hình như Vũ hay hỏi tôi như vậy, như một lời nhắc nhở hơn là hỏi thật.  Sau gần 30 năm, tình bạn giữa tôi và Vũ cho... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: