“Xuân Thì”

Tình Xuân chớm nở đêm qua... Phạm Duy đã để lại cho đời một thế giới âm nhạc với cả ngàn bài hát trải dài hơn 92 năm cuộc đời, từ Bắc vào Nam, từ Nam nửa vòng trái đất sang Bắc Mỹ, rồi ngược nửa vòng trái đất trở về đất Mẹ, trở về... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: