Nhớ Người

Thường thì khi giới thiệu một bài hát, LV nhờ người hát viết đôi lời bày tỏ tâm tình của mình với bài. Sau đó LV thêm thắt vào vài nhận định riêng của mình về cách hòa âm, hoặc phong cách của bài hát.  Có người chịu viết vài câu, tỷ dụ như Hoàng... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: