Tình Lỡ 2020

Cách ly dịch COVID nên chắng thâu được cho ai nên LV mang bài cũ ra soạn lại. Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình là một bài có giai điệu LV rất thích. Mấy năm trước đã có nhờ anh Quốc Hùng thâu cho một phiên bản jazz nghe mùi mẫn (Tình Lỡ 2016).... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: