Điệu Ru Nước Mắt

Phố đêm về, vắng thưa Một bóng thân gầy dưới mưa Bờ môi xanh xao ngỡ ngàng Đèn phố khuya nhạt màu Điệu ru nước mắt, nay còn đâu??? Điệu Ru Nước Mắt là một nhạc phẩm Việt với tiết tấu blues chính cống.  Trong tìm tòi tôi mới biết được tên tác giả là... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: