Tình Nghệ Sĩ

Tình Nghệ Sĩ 2017 (Huy Thắng) Tình Nghệ Sĩ 2011 (Hoàng Cương) LV luôn có cảm tình sâu đậm với nhạc phẩm này.  Có lẽ vì giòng nhạc nghe quá sức "nghệ sĩ" chăng?  Làm thế nào mà một sáng tác cách nay hơn nửa thế kỷ vẫn còn làm ray rứt cho người nghe... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: