Vết Lăn Trầm 2021

Photo by Jay Fauntleroy on Pexels.com Vết Lăn Trầm 2021, Minh Nguyệt Vết Lăn Trầm. Ngay từ thuở còn trong trung học tôi đã thích bài hát này. Chẳng biết vì sao mình thích, bởi ở cái tuổi thơ ngây chỉ biết, ăn, ngủ, học và mơ mộng, tôi chưa có lấy một chút khái... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: