Xóm Đêm 2020

Bài này cùng với Biệt Ly là hai bài mà tôi nói anh Vũ làm cho để tưởng nhớ bà Thái Thanh. Ngày bà qua đời, tôi đã ngồi một mình bên vệ đường để nghe lại những bài mà bà hát. Có lẽ cái vắng vẻ của đường phố đêm, cái tối tăm của... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: