“Trăng Mòn”

Kể từ khi tù đày tước đoạt mất hết anh ta mới biết mình còn rất nhiều mà không thấy. Mà không thấy thật vì thật ra trước đây anh ta cũng không quan tâm thấy chúng để làm gì. Bây giờ thì phải thấy chúng nếu không muốn mất hết luôn những gì mình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: