“Tình Thư Của Lính”

KBC ngày,tháng năm Em, Những ngày phép dành cho anh và tình mình đã qua thật nhanh. Ngắn ngủi luôn luôn ám ảnh ngay cả khi hai đứa bên nhau và mỏng manh thay thân phận yêu giữa những giăng đầy hiểm nguy trong chiến cuộc. Lạ không! Ngày về định bụng sẽ tâm sự hết... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: