Lỡ Chuyến Đò

Tôi vẫn luôn thỉnh thoảng nghĩ về nhạc phẩm này.  Có phải vì cho rằng mình có chút gì "máu nghệ sĩ" chăng?  Thế nhưng chưa từng bao giờ bắt tay vào việc thực hiện nó.  Có lẽ vẫn chưa cho mình là kẻ "nghệ sĩ" thực thụ hay sao đó?  Cái "mác" cho mình... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: