Tình Cầm 2021

Photo by Soubhagya Maharana on Pexels.com Youtube: Tình Cầm (Lê Vũ) Youtube: Tình Cầm (Karaoke) Bài mới không kịp làm. Bài mẫu gửi đi thì cũng khá, nhưng ca sĩ nào cũng bận nên chẳng có bài nào gửi về cho tôi mix. Thế nên tôi đành phải lấy bài cũ ra xử lý lại... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: