Tình Cầm 2021

Photo by Soubhagya Maharana on Pexels.com

Bài mới không kịp làm. Bài mẫu gửi đi thì cũng khá, nhưng ca sĩ nào cũng bận nên chẳng có bài nào gửi về cho tôi mix. Thế nên tôi đành phải lấy bài cũ ra xử lý lại để có bài cho lên kịp tuần này. Xin mời nghe lại Tình Cầm. Tôi chọn lại bài này vì nhớ lại cách chơi với đàn thùng khá ấm áp trong điệu bossa nova mà tôi luôn yêu mến.

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.

Leave a Comment/Request

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s