“Ave Maria”

Để kết thúc năm 2013, Lê Vũ xin gửi đến các nhạc hữu nhạc phẩm “Ave Maria” của Schubert do Phạm Duy dịch qua lời Việt.  Xin đại diện Huy Thắng, Hoàng Cương, Nguyễn Thảo, Ngọc Hoàng và Quốc Hùng kính chúc mọi người một năm mới 2014 được nhiều hồng ân của ơn trên.  Studio sẽ đóng cửa nghỉ cho đến năm mới.

Ave Maria

Published by

Lê Vũ

Không phải nhạc sĩ, ca sĩ, đàn sĩ. Không chuyên nghiệp, cũng không nghiệp dư. Chỉ mong tạo ra nét gì đó khác biệt trong những nhạc mình thích.